REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.naturalnafarmacja.eu


I. Podstawowe pojęcia

Sprzedawca –Świat Zdrowia Naturalna Farmacja & Sklep Ekologiczny Kornelia Trendel  : SERWIS internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.naturalnafarmacja.eu , za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary. 
Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 18 lat, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument). 
Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
Regulamin – niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. 
Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.naturalnafarmacja.eu. 
 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia. 
 3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego. 

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zamieszczoną na stronie Sklepu Polityka prywatności i ich zaakceptowanie. 
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez www.naturalnafarmacja.eu oraz e-mailowo na adres kontakt.swiatzdrowia@gmail.com, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mailem. 
 3. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym: 
  1. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze – rozpoczyna się następnego dnia roboczego i trwa maksymalnie do upływu 5 dni roboczych 
  1. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym – rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu za złożone zamówienie i do maksymalnie 5 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.
 4. Każdy kupujący w dniu wysyłki otrzyma e-mail zwrotny z numerem paczki i stroną www, na której można śledzić daną wysyłkę. 
 5. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury VAT. 
 6. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są: 
  1. Telefon – +48 792059989 , + 48 733539601
  1. E-mail – kontakt.swiatzdrowia@gmail.com 
  1. Adres korespondencyjny – ŚWIAT ZDROWIA KORNELIA TRENDEL 84-120 Władysławowo

UL. Gen. Józefa Hallera 1 C

 • Podana w zamówieniu wartość stanowi całkowitą wartość jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy. 
 • Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta. 

IV. Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia

 1. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się pośrednictwem firm kurierskich. 
 2. Opłata za wysyłkę obliczane są automatycznie po umieszczeniu przedmiotów w koszyku.
 3. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego. 
 4. Czas realizacji zamówień wynosi 1-5 dni roboczych. Przewidywany czas dostarczenia przesyłki po nadaniu opisany jest przy każdej z opcji dostawy. 
 5. W chwili odbioru Klient zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. Odbiór przesyłki musi być stwierdzony pisemnym pokwitowaniem potwierdzającym odbiór paczki w stanie nienaruszonym. Jeśli jej stan sugeruje wcześniejsze otwarcie lub zniszczenie zawartości, Kupujący winien napisać razem z dostarczycielem protokół uszkodzenia przesyłki. Klient o tym fakcie powinien poinformować Sprzedawcę w jak najszybszym czasie. 
 6. Przewidywane terminy dostawy nie stanowią gwarantowanych terminów doręczenia. 

V. Formy płatności

 1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności: 
  1. za pobraniem – przy odbiorze przesyłki 
  1. przelewem na rachunek bankowy ING Bank  Śląski S.A. 45 1050 1461 1000 0092 3799 5197
  1. szybkie płatności – realizowane przez firmę Payu
 2. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu. 
 3. Jeśli Klient w przeszłości naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu, Sklep internetowy „Pasieka z Pasją” może odmówić realizacji zamówienia, bądź zażądać płatności za zamówiony towar „z góry”, jeszcze przed dokonaniem jego wysyłki.

VI. Reklamacja

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. 
 2. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży. 
 3. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. 
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu niezgodności, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. 
 5. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku gdy do rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest dokonanie oględzin reklamowanego towaru, sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji po otrzymaniu i dokonaniu oględzin reklamowanego towaru. 
 6. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta. 
 7. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem. 
 8. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat. 
 9. Klient realizujący uprawnienia wynikające z niezgodności towaru z umową zgłasza Sprzedającemu ten fakt i odsyła reklamowany towar na adres sklepu. Wszelkie koszty związane z odesłaniem towaru w związku z reklamacją lub zwrotem obciążają Kupującego.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu (OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY). 
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z Towarem należy wysłać na adres Sklepu. Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. 
 4. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę) przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem. 
 5. Sprzedawca dokona zwrotu płatności na konto bankowe wskazane w formularzu. 
 6. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy. 
 7. W ciągu 14 dni od dnia odbioru przesyłki Klient ma prawo wymiany towaru w przypadku niewłaściwego dokonania wyboru rozmiaru
  Załącznik nr 1 (FORMULARZA WYMIANY TOWARU). 

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych)
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami prawa oraz na zasadach określonych w Polityce prywatności, umieszczonej na stronie Sklepu. 
 3. Klient zgodnie z Polityka prywatności ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu. 
 2. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem lub na koszt odbiorcy. 
 3. Prosimy o zachowanie ciągłości korespondencji – przyspiesza to pracę oraz gwarantuje szybszą odpowiedź. 
 4. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru. 
 5. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu.
 6. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia. 
 7. Strona Sklepu używa ciasteczek (patrz Polityka Prywatności), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
 8. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych. 
 9. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
 10. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. 
 11. Regulamin aktualny na dzień 01 lipca 2019 roku. 

Załącznik nr Formularz odstąpienia od umowy